Kategórie      
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Dôležité informácieObchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

www.bylinkyeshop.sk


1.       Všeobecné ustanovenia

 

1.1          Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

 

 • TREATMENT, s.r.o.
 • So sídlom: Stredná 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
 • Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62622/B
 • Konatelia: Ing.Peter Štrelinger, Dana Štrelingerová
 • IČO: 45 363 447
 • IČ DPH: SK2022953625
 • adresa prevádzky: Centrum Zdravého Života, Na Križovatkách 78/B, 821 04 Bratislava
 • Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
 • Číslo účtu: 2920830735/1100
 • IBAN: SK6011000000002920830735
 • BIC (SWIFT): TATRSKBX
 • E-mailová adresa: obchod@treatment.sk
 • Telefónne číslo: + 421 (2) 43 42 44 25
 • GSM: + 421 (0) 905 744 596

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.treatment.sk.

 

1.2          Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, telefónne číslo: 02/ 58272 172, 02/ 58272 104, faxové číslo: 02/ 58272 170.

 

1.3          Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.treatment.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

 

1.4          Odoslaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP a že tieto VOP sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej má predávajúci dodať kupujúcemu tovar prezentovaný na internetovej stránke elektronického obchodu www.treatment.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä, ale nie výlučne, pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy.

 

1.5          Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

1.6          Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla internetového obchodu www.treatment.sk, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

1.7          Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.8          Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár vyplnený kupujúcim, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu www.treatment.sk a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

1.9          Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.treatment.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

1.10       Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

 

 

2.       Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1          Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 

2.2          Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

2.3          Záväzné akceptovanie objednávky (potvrdenie objednávky) obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

 

3.       Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1           Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 

3.2           Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

4.       Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1          Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar od predávajúceho;

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka o bezplatnom doručení tovaru;

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

4.2          Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5.       Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 

5.1           Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2           Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a nepotvrdiť ju celú alebo jej časť, v týchto prípadoch:

a) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené kontaktné údaje kupujúceho, nedostupnosť kupujúceho);

b) v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil VOP;

c) ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je možné zabezpečiť kupujúcemu dodanie tovaru a to v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.treatment.sk, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, budú mu v prípade, že nedošlo k dohode o náhradnom plnení medzi kupujúcim a predávajúcim, finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

6.       Dodacie podmienky

 

6.1           Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie tovaru sú len ilustračné a zmena fotografie týkajúcej sa obalu nie je pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ predávajúci dodá tovar, ktorý si kupujúci objednal.

 

6.2           Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu predávajúcim, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak.

 

6.3           Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednávky kupujúceho.   

 

6.4           Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, predávajúci je oprávnený uplatniť si náhradu škody spôsobenej neprevzatím objednaného tovaru, vrátane nákladov na doručenie objednávky kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za neprevzatie objednaného tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 

6.5           Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty, dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

6.6           Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

6.7           V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

 

6.8           Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, t.j. tovar a aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

7.       Poštovné a balné

 

7.1           Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:

 • Dopravca (kuriér) - dodacia lehota nasledovný pracovný deň od expedície
 • Zásielky cez Slovenskú poštu - dodacia lehota do 48 hodín od expedície
 • Bezplatne – v závislosti od výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav

 

7.2           Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

7.3           Predávajúci si balné neúčtuje.

 

7.4           Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7.5           Pre aktuálne ceny poštovného kontaktujte prosím predávajúceho. Ceny poštovného sú vždy aktuálne uvedené pri realizovaní objednávky kupujúcim na internetovej stránke predávajúceho.

 

7.6           Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny poštovného a balného v závislosti od aktuálnych podmienok jednotlivých dopravcov, zmeny cien PHM a mýtnych poplatkov. Kupujúci bude o aktuálnych cenách poštovného a balného informovaný pri realizovaní objednávky na internetovej stránke predávajúceho.

 

8.       Kúpna cena

 

8.1           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru dopravcovi v hotovosti alebo platobnou kartou (pokiaľ takúto možnosť dopravca poskytuje), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

8.2           V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

8.3           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

8.4           Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

9.       Nadobudnutie vlastníctva tovaru

 

9.1           Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

9.2           Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

10.   Reklamačný poriadok

 

10.1       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

10.2       Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

10.3       Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

10.4       Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

10.5       Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

10.6       Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

10.7       Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

10.8       Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie formulára prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho: obchod@treatment.sk. Podobu formulára určí predávajúci. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

 

10.9       Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle, u určenej osoby v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa, alebo prostredníctvom doručenia riadne vyplneného reklamačného formulára spolu so  zásielkou obsahujúcou reklamovaný tovar predávajúcemu.

 

10.10    Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

10.11    Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru;
 • uplynutím záručnej doby tovaru;
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
 • poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

                             

10.12    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

10.13    Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

10.14    Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

10.15    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

10.16    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

10.17    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

10.18    Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.19    Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

 

11.   Osobné údaje a ich ochrana

 

11.1       Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci postupuje vždy tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

 

11.2       Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

11.3       Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

11.4       Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú predávajúcim zverejnené alebo inak poskytnuté tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy súvisiacimi s dodaním tovaru či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

 

11.5       Predávajúci spracúva osobné údaje výhradne na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri zaslaní objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.treatment.sk alebo iným vhodným spôsobom. Súhlas daný predávajúcemu sa týka spracovania a uschovávania osobných údajov uvedených kupujúcim pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

 

11.6       Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

11.7       Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

11.8       Predávajúci ďalej vyhlasuje, že:

a)      v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajoch zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;

b)      v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane osobných údajoch bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov.

 

11.9       Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a)      identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný;

b)      identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov;

c)       účel spracúvania osobných údajov;

d)      zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa ustanovenia § 10 ods. 4 prvej vety zákona o ochrane osobných údajov;

e)      doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä;

f)       poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,  medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

g)      tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;

h)      okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

i)        formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené;

j)        tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;

k)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;

l)        vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

m)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

n)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

o)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

p)      blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 

11.10    Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

11.11    Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

a)      spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

b)      využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c)       poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 

11.12    Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

11.13    Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote 10 pracovných dní. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

11.14    Ak kupujúci uplatní svoje právo:

a)      písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)      osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho.

 

11.15    Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

11.16    Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

11.17    Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

11.18    Žiadosti kupujúceho podľa tejto časti VOP vybaví predávajúci bezplatne.

 

11.19    Kupujúci týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou TREATMENT, s.r.o., so sídlom Stredná 13, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 363 447, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62622/B na marketingové účely. Kupujúci prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom - predávajúcim.

 

12.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

12.1       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

12.2       Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

12.3       Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane poskytnutia formuláru na odstúpenie od zmluvy, až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 

12.4       Ak predávajúci neposkytol vyššie uvedené informácie ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto ustanovenia.

 

12.5       Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formuláru uverejneného na internetovej stránke predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

 

12.6       Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

12.7       Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od  kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa predchádzajúcej vety.

 

12.8       Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej odstúpil. Predávajúci od kupujúceho nepožaduje žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a dodatočných platieb podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona  a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

12.9       Kupujúci berie na vedomie, že znáša dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

12.10    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

12.11    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

12.12    Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

12.13    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

12.14    Pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť poskytnutia informácií o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

 

12.15    Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

12.16    Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru potvrdzuje, že bol predávajúcim náležite poučený o jeho právach v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

13.   Záverečné ustanovenia

 

13.1       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

13.2       Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

 

13.3       Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

13.4       Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

13.5       Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


 

FORMULÁR na odstúpenie od zmluvy si stiahnete TU ...


Copyright 2019 - 2024 © Bylinkový e-shop