Kategórie      
Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod Dôležité informácieOchrana osobných údajov

POUČENIE O SPRACOVANÍ 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v spoločnosti TREATMENT, s.r.o.

 

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.


TREATMENT,s.r.o., spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

 

V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s našou činnosťou - poskytovanie služieb, predaj, distribúcia, propagácia potravinových a výživových doplnkov, vzdelávanie a osveta o zdravom životnom štýle, poskytnete. Poučenie je súčasťou smerníc o ochrane osobných údajov, tie sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov chránené.

 

 

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom tovaru, noviniek alebo návštevníkom webu www.centrumzdravehozivota.sk a e-shopu www.bylinkyeshop.sk, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

Vlastníkom prevádzky Centrum Zdravého Života, ktorá poskytuje masážne a terapeutické služby, kurzy a semináre, kamennú predajňu a e-shop s potravinovými a prírodnými doplnkami výživy je spoločnosť TREATMENT s.r.o., IČO  45 363 447, so sídlom Stredná 13, 82104 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.62622/B, ktorá prevádzkuje aj svoje 2 web stránky: www.centrumzdravehozivota.sk a www.bylinkyeshop.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0905 400 730, 0905 744 596, alebo na email: info@treatment.sk.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov.

Umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy a dodávka tovaru prostredníctvom e-shopu
  Vaše osobné údaje v rozsahu: email, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresa, ktoré nevyhnutne potrebujeme k plneniu služby, či zmluvy (napr. rezervácia termínu na masáž alebo terapiu, zaslanie prístupu do e-shop aplikácie, absolvovanie kurzu, dodanie tovaru, atď.)
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (email a meno), na čo klikáte v emaili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu celého pôsobenia našej spoločnosti.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu pôsobenia našej spoločnosti. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia), spoločnosť TREATMENT, s.r.o. nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.


Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií a služieb (napr. zásielka objednaného tovaru cez e-shop), ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť rovnako ako my.

Sú to títo naši spolupracovníci:

 • Prevádzkovateľ našich web stránok a e-shopu: firma All4Net, s.r.o.
 • Slovenská pošta, a.s. a vybrané kuriérske spoločnosti
 • účtovnícka firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom emailu:  info@treatment.sk

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov odpoveďou s jasným označením "Zrušiť zasielanie e-mailov") v každom zaslanom emaili.

 

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Spoločnosť TREATMENT, s.r.o. sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadení EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia.
  Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť TREATMENT,s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, TREATMENT, s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie POUČENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (posledná aktualizácia 18. mája 2018) je vždy zverejnené na stránkach spoločnosti.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaju, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú po tomto termíne Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane, s výnimkou zákonnej povinnosti vyžadovanej platnou legislatívou.

 

TREATMENT, s.r.o.                                                                                                   18.5.2018

Copyright 2019 - 2024 © Bylinkový e-shop